Syfte och mål:Ni ska koppla det vi har gått genom om ”människa och miljö” på naturkunskapen till företagsekonomi, ett av era karaktärsämnen. På så sätt ska ni fördjupa de faktakunskaper ni får i båda ämnena, samt ser kopplingar mellan dem. Utöver detta ska ni träna på kreativitet, grupparbete, diskussion och dokumentation.

Betygskriterierna:
”Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar”
E: Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar översiktligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven översiktligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
C: Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt företagens villkor med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser.
A: Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sambandet mellan företagens ekonomiska beslutsfattande och deras samhällsansvar. Med hjälp av några exempel beskriver eleven utförligt och nyanserat företagens villkor, med utgångspunkt i grundläggande lagar och andra bestämmelser samt utifrån politiska och samhällsekonomiska förutsättningar.

”Hållbar utveckling”
E: Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
C: Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
A: Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa. Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

Projektbeskrivning:
Vi kommer att jobba med projektet på naturkunskapen i flera veckor. Ni kommer få betyg även i ekonomi.
Ni jobbar i de grupper som står längst ned. Dessutom agerar ni kamratgranskare åt två grupper.
Gruppen ska välja ett företag, som de ska besöka, fota och intervjua om deras miljöarbete. Beroende på vilket företag det är, så kan ni fokusera på matsvinn, på energieffektivisering, hantering av överblivna varor, arbetsmiljö för de anställda, sophantering, eller flera olika aspekter. Utifrån intervjun och fakta vi redan gick genom på naturkunskapen ska gruppen sedan göra ett reportage om företagets miljöarbete och bedöma det. Satsa man på högre betyg bör man väljer ett större företag och granska flera aspekter, satsa man på godkänt är ett lokalt företag ett bra alternativ.
För att det ska bli på riktig ska vi använda oss av appen Mobile Stories”. Utöver det färdiga reportaget som ni skriver och publicerar på plattformen ska ni spara all annat material, alltså era idéspaningar, era inspelade intervjuer, bakgrundsmaterial som ni har samlat innan intervjun osv. och lämna in till mig, helst dela via Google drive. Det ingår i bedömningen HUR ni har jobbat, inte bara slutprodukten.

I vår grupp i appen har jag skrivit ett exempel-reportage, dels för att lära mig appen, dels för att ni ska få se hur man kan göra själva artikeltypen. I appen finns dessutom många infotexter, som guidar er genom processen.
Till slut ska det färdiga reportaget publiceras via Mobile Stories och kan då läsas från deras hemsida, exempelvis av andra lärare, elever i andra klasser, föräldrar eller vem som helst.

Arbetsgång:
1. Diskutera och anteckna (=> drive!) i gruppen: Vilka teman vill ni fokusera på?
2. Diskutera och anteckna i gruppen: Vilket företag är mest lämplig att undersöka?
3. Samla, granska och anteckna: Vilken information får vi från företaget på nätet?
4. Fundera, diskutera och anteckna: Vilka saker behöver vi vara uppmärksamma på i branschen? Ta reda på information om branschen eller företaget via Naturskyddsföreningen, Fair trade eller liknade grupper. Ni kan även ta kontakt med miljökontoret och höra med dem om de haft ett ärende om företaget.
5. Diskutera och anteckna: Vilka frågor ställer vi till företaget? Vilka följdfrågor ska vi ha? Tänk på: Ni får ta tid från dem, de kommer att förstå att det är viktigt om de får veta att de ska vara med i ett reportage som ska publiceras! Ni får ställa jobbiga frågor! Tänk på konsumentmakten! Och tänk på att ni vill ha reda på sanningen!
6. Bestäm en tid där ni har möjlighet att besöka företaget och prata med dem.
7. Spela in intervjun.
8. Jämför det som de säger i intervjun med bakgrundsinformationen ni samlade tidigare: Stämmer det överens? Finns det glapp? Finns det information som saknas? Har ni känslan att de kanske var väldigt tysta om vissa saker? Ska de lyftas som ett föredömligt exempel?
9. Klipp ihop ljudklipp för reportagen.
10. Diskutera och anteckna: behöva ni besöka företaget en gång till? Vilka frågor ska ni ställa då?
11. Ifall ni ska träffa företaget igen upprepa punkterna 6-10.
12. Sammanfatta all material och skriv ihop reportagen. Använd er av hjälptexterna i appen för att få guidning.
13. Kolla med Wiltrud: – granskning – justering – publicering. Det kan behövas flera gransknings- och justeringssteg innan jag okejar publikationen.

Tidsplan:
Vi ska jobba med det här projektet i flera veckor. Alla naturkunskapslektioner är vikta för projektet, men intervjun behöver ni kanske utföra på fritiden. Är ni inte ute på intervju får ni inte jobba på valfri plats, utan jag vill ha er här på skolan för att kunna följa arbetet och bolla idéer med er! Det är en mycket viktig del av projektet och ingår i min bedömning.
Skulle ni hinna klar innan deadline, så är det bara bra, då finns andra viktiga punkter att jobba med, men till en början ska ni har tid för att tänka genom ordentligt!

På ”Mobile Stories” agerar dessutom följande grupper kamratgranskare åt varandra: