Om Mobile Stories

Mobile Stories är ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet. Verktyget stödjer unga i skapandet av olika typer av artiklar och påminner om publicistiska lagar och etiska regler som alla måste förhålla sig till som publicerar eget innehåll i ett offentligt sammanhang, som till exempel på nätet.

I dag är det svårare än någonsin att navigera i det digitala medielandskapet. Det har blivit särskilt tydligt under rådande pandemi att tillgången till korrekt information och förmågan att hitta den har blivit en fråga som faktiskt kan handla om liv eller död.

Skolinspektionen såg i sin granskning av skolors undervisning i källkritiskt förhållningssätt 2018 att skolor behöver uppdatera undervisningen i källkritik så att den även gäller elevernas digitala vardag.

Vi som grundat företaget Mobile Stories heter Lotta Bergseth och Jenny Sköld och jobbar med medie- och informationskunnighet (digital kompetens och källkritik i läroplanen). Vi har båda lång journalistisk erfarenhet. Vi vill genom vårt publiceringsverktyg för skolan dela med oss av vår egen kunskap och våra erfarenheter som journalister till unga.

Vi vill uppmuntra unga att skapa trovärdigt och genomarbetat material som beskriver deras verklighet, drömmar och idéer helt enkelt för att samhället behöver deras röster. Unga har gått från att vara mediekonsumenter till producenter. Det innebär också att de behöver ha den kunskap som traditionellt varit journalisternas expertområde. Samtidigt behöver skolan stöd i att arbeta mer aktivt med digital källkritik och att koppla undervisningen till elevernas vardag på nätet. Detta kan vi hjälpa till med.

Medie- och informationskunnighet är också en förutsättning för att vi ska lyckas uppnå samtliga globala mål då tillgången till korrekt information även här är avgörande för att vi ska fatta välgrundade beslut för en hållbar framtid. Mobile Stories är också ett utmärkt sätt för elever att berätta om vad de lärt sig gällande de Globala målen för andra.

Så blir artiklarna till

Läraren, bibliotekarien eller annan ansvarig skapar en grupp i verktyget och bjuder in sina elever med en kod. Eleverna väljer in varandra som ”medskapare” eller ”kamratgranskare” och kan bilda en liten redaktion kring varje artikel.

Det finns åtta artikelmallar i vårt verktyg: Podd, film, debattartikel, reportage, nyhetsartikel, recension, krönika och bildspel, med tillhörande förklaring av respektive mall. Olika medieprofilers tips direkt till eleverna inspirerar och stöttar längs vägen. Eleverna fyller på sitt material i olika boxar. Ingress, bilder, brödtext, film, ljudklipp och källor och lotsas genom processen med våra instrumentella hjälptexter. Vid varje tillagd källa finns en rad att fylla i för att reflektera över den specifika källans trovärdighet. När artikeln börjar ta form kan eleverna se hur artikeln skulle se ut vid eventuell publicering genom att trycka fram en testartikel. Om allt är i sin ordning följer sedan checkfrågor kopplat till varje artikeltyp, kamratgranskning och redaktörens godkännande. Eleven trycker själv på publicera-knappen och väljer en eller flera av publiceringssajterna.

Genom samarbetet hålls den viktiga diskussionen om källors trovärdighet levande. Processen kan liknas vid ett redaktionellt filter som borgar för att det som i slutändan publiceras är käll- och kvalitetsgranskat på samma sätt som en artikel i seriösa medier. Den som själv får öva sig på att sålla och vinkla både i bild, film, ljud och text, för att väcka en viss känsla eller reaktion hos läsaren, får också en förståelse för att även annan information är ett urval som någon gjort för ett visst syfte.

Nå en publik utanför skolan
Vår publiceringsplattform är uppbyggd som ett nätverk av skol- och kommunsajter. Det ger eleven valet att publicera på en eller flera av dessa. Vi vill på så sättge unga i hela landet en möjlighet att ta del av varandras tankar, idéer och åsikter och öppna för kontakter och utbyten med människor utanför den egna kretsen. Mobile Stories medieplattform är också en kanal mellan unga och vuxenvärlden. Här kan inte bara kompisar, släkt och vänner kan ta del av materialet utan även de som fattar beslut som rör ungas vardag. I tider då samhället förändras snabbt finns också ett stort värde i att ta del av ungas erfarenheter, problemformuleringar och lösningar. Deras röster kan ge samhället kunskap om hur framtiden kommer att formas.

Verktyget och plattformen kan också användas i olika typer av projekt eller workshops där unga ingår, till exempel på bibliotek eller i föreningar.

Vill du veta mer om avtal, priser och abonnemang? Kontakta oss!